loading

Nasza oferta

Pracownia mechaniczno-górnicza

I. Pion górniczy

 • Kompleksowe łączenie kopalń (rejonów) – wariantowe rozwiązania łączenia całych obszarów lub ich części w aspekcie optymalizacji kosztów wydobycia kopaliny
 • Likwidacja kopalń
 • Opracowania koncepcyjne i techniczne obiektów górniczych.

II. Pion mechaniczny

 • Opracowania kompleksowych urządzeń wyciągowych wszelkich rodzajów i odmian z wyposażeniem szybów. Dokumentacje wykonawcze elementów wyciągów szybowych, w tym:
  • -klatki
  • -urządzenia skipowe
  • -zawieszenia lin nośnych i wyrównawczy
  • -koła linowe
  • -urządzenia przyszybowe
 • Dokumentacje koncesyjne wraz z weryfikacją.
 • Projekty wykonawcze urządzeń załadowczych oraz rozładowczych wyciągów szybowych.
 • Odstawa i przewóz z obiektami technologicznymi.
 • Odwadnianie kopalń i instalacji przeciwpożarowych na dole kopalń.

Pracownia budowlana

Pion architektoniczno – konstrukcyjny

 • Projekty nowych kopalń – projekty koncepcyjne i techniczne oraz programy funkcjonalno – użytkowe,
 • Projekty modernizacji, rekonstrukcji, łączenia i likwidacji kopalń.
 • Kompleksowe zagospodarowanie rejonów górniczych.
 • Projekty dróg i placów.
 • Rekonstrukcja i likwidacja obiektów budowlanych.
 • Obiekty budowlane o funkcji:
  • - mieszkalnej
  • - techniczno-usługowej: garaże, magazyny
  • - sportowej
  • - administracyjno – usługowej
  • - handlowej
 • Zabezpieczenia obiektów na wpływy eksploatacji górniczej.
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej, ocen, opinii, analiz, ekspertyz i doradztwo techniczne.

Pracownia elektryczno-instalacyjna

I. Pion elektryczny 

 • Linie i sieci elektroenergetyczne – kablowe i napowietrzne nn SN,
 • Stacje transformatorowo – rozdzielcze SN/nn,
 • Rozdzielnice SN i nn (również w wykonaniu dołowym),
 • Instalacje odbiorcze (oświetlenia i siły) w obiektach mieszkaniowych, komunalnych i przemysłowych,
 • Układy sterowania i automatyki dla odbiorców nn i SN wraz z monitorowaniem,
 • Układy sterowania i zasilania urządzeń dołowych (przenośników taśmowych, kolejek przetokowych, układu załadunku skipu, urządzeń przyszybowych itp.),
 • Instalacje elektryczne powierzchniowych obiektów w zakładach górniczych,
 • Oświetlenie zewnętrzne,
 • Kanały i tunele kablowe,
 • Instalacje teletechniczne w zakładach górniczych – dołowych i powierzchniowych,
 • Instalacje AKPiA w górnictwie: m.in. układów pomiarowych dołowych stacji redukcyjnych, rurociągów gazów inercyjnych, rurociągów ppoż. itp.,
 • Instalacje teletechniczne obiektowe,
 • Instalacje infrastruktury powierzchniowej z kanalizacją rurową,
 • Instalacje światłowodowe,
 • Instalacje ppoż. oraz łączności dyspozytorskiej.

II. Pion elektryczno-instalacyjny

 • Wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla budownictwa ogólnego i przemysłowego (bez obiektów służby zdrowia).
 • Wewnętrzne instalacje wod. – kan. ciepłej wody użytkowej, kanalizacji technologicznych, ppoż. gazu i sprężonego powietrza dla budownictwa ogólnego i przemysłowego (bez obiektów służby zdrowia).
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji dla budownictwa ogólnego i przemysłowego (bez obiektów służby zdrowia).
 • Stacje przygotowania ciepłej wody użytkowej. Węzły cieplne.
 • Zewnętrzne sieci wod. – kan. gazu i ciepłownicze. Pompownie wody i ścieków.
 • Kotłownie olejowe i gazowe.

Zakres studialny biura

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach wykonuje opracowania studialne, które swoim zakresem obejmują następującą tematykę:

 • Charakterystyka geologiczna złoża wraz z analizą bazy zasobowej złoża, w tym analiza w układzie terytorialnym i głębokościowym,
 • Prognoza kształtowania się zdolności wydobywczych wraz z harmonogramem eksploatacji,
 • Koncepcja funkcjonowania poszczególnych ciągów technologicznych uwzględniająca wykorzystanie infrastruktury technicznej kopalni,
 • Koncepcja zagospodarowania powierzchni rozbudowywanego zakładu górniczego, w tym szczegółowe określenie rejonów peryferyjnych, które będą wykorzystywane w początkowym etapie udostępnienia złoża oraz sposobu ich zagospodarowania,
 • Zakres robót badawczych w celu zwiększenia stopnia rozpoznania zasobów w obrębie złoża,
 • Określenie nakładów inwestycyjnych na udostępnienie i zagospodarowanie złoża oraz harmonogram ich wydatkowania,
 • Model udostępnienia zasobów wraz z harmonogramem robót udostępniających,
 • Strategiczna analiza przedsięwzięcia,
 • Ekonomiczna ocena przedsięwzięcia wraz z analizą ryzyka inwestycyjnego,
 • Prognoza kształtowania się zagrożeń naturalnych,
 • Model udostępnienia zasobów wraz z harmonogramem robót udostępniających,
 • Prognoza kształtowania się zdolności wydobywczych wraz z harmonogramem eksploatacji,
 • Analiza wentylacyjna i klimatyzacyjna,
 • Określenie warunków geologiczno-górniczych w obrębie złoża i w nadkładzie,
 • Prognoza parametrów jakościowych produktu handlowego wraz z oceną możliwości zbytu,
 • Ocena warunków środowiskowych i ocena wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko.